Klachtenvrij in 2018

Ook in 2018 zijn bij de Geschillencommissie Kinderopvang geen geschillen ingediend over SpeelOkee B.V.
Samen met de geschillencommissie laten we op deze wijze zien hoe we voor ouders en kinderen zorgen voor een kwalitatieve en veilige opvang en hiermee mogelijke onvrede wordt voorkomen.

Week van het jonge kind 2019

Week van het Jonge Kind- van vrijdag 5 t/m vrijdag 12 april
De Week van het Jonge Kind is voor iedereen die betrokken is bij het jonge kind. De bedoeling van deze week is om aandacht te vragen voor de zo belangrijke, eerste jaren van het kind en om te laten zien wat er in het land gebeurt voor jonge kinderen en de gezinnen waarin zij opgroeien.
Deze week is voor het eerst georganiseerd in 2013.
Vanuit de gedachte dat kinderopvang veel meer is dan opvang alleen probeerde Ileen (directeur van Hestia Kinderopvang), door dit vanuit de VS overgewaaide concept (Week of the Young Child georganiseerd door NAEYC), in Nederland aandacht te vragen voor de enorme meerwaarde van kinderopvang voor kinderen van 0-4 jaar als dit wordt aangeboden door organisaties die voorzien in kwalitatief hoogwaardige kinderopvang  (excellente kinderopvang).
Meer kunt u lezen op www.weekvanhetjongekind.nl
SpeelOkee organiseert deze week ook allerlei leuke activiteiten.
Voor de activiteiten die wij organiseren en ook voor ons nieuwe thema “Eet smakelijk” vragen wij uw medewerking.
• Zou u lege boodschap verpakkingen willen sparen? (Bijv. een leeg pak hagelslag, een leeg melkpak enz.) Wij zullen met deze producten een leuk ‘winkeltje’ maken bij de hoofdingang.
• Voor het kweken van tuinkers willen wij u vragen of u lege boterkuipjes of een ander soort doosjes mee zou kunnen nemen.
• Verder willen wij u vragen of u, als u een beroep heeft dat iets met eten te maken heeft (bakker, kok, groenteboer, medewerker in een restaurant o.i.d.), het leuk zou vinden om bij SpeelOkee iets over uw beroep te komen vertellen aan de peuters?

Wij willen u vragen de lege boodschappen en de boterkuipjes mee te nemen voor 5 april. Zodat wij er in de week van 8 april mee aan de slag kunnen.

Nieuw Thema 'Welkom Puk'.

Deze maand zijn we bezig met het thema : 'Welkom Puk'. Hierin staat opruimen en schoonmaken centraal. We hebben samen met de kinderen het plein opgeruimd. Wat hielpen ze allemaal goed mee. Samen alles opvegen en in de kruiwagens doen. Wat hadden we een lol. (Ook heel handig om thuis te oefenen! ;-))
Groetjes van de kindjes van de carrousel

de KinderWaard

 

Op 28 januari jl. heeft SpeelOkee een samenwerkingsovereenkomst getekend met ‘De Kinderwaard’.

In de Hoekse Waard is ‘De Kinderwaard’ opgericht door Christelijke Scholengemeenschap CSG De Waard en de kinderopvang.

Bij De KinderWaard werken scholen, kinderopvangorganisaties en andere partijen samen om uw kind optimaal te laten ontwikkelen. Hierbij wordt opvang, onderwijs en ontwikkeling gecombineerd met ontspanning en samenleven. In alles wat er aangeboden en georganiseerd wordt staat uw kind centraal. 

De KinderWaard staat voor:

  • Vertrouwen - Wij geven uw kind het vertrouwen, waarmee deze opgroeit tot een weerbaar mens. Vertrouwen in zichzelf en anderen. 
  • Veelzijdig - Wij laten uw kind kennis maken met de veelzijdigheid in zichzelf: we ontdekken samen. We bieden zo veel mogelijk verschillende activiteiten aan om kinderen een keuze te laten maken of te laten ontdekken waar hun talenten liggen. 
  • Vernieuwend - Wij laten uw kind nieuwe ervaringen op doen. De kinderen ontdekken daarbij hun talent, leren anderen kennen en ervaren nieuwe omgevingen en situaties.  
  •  

De KinderWaard werkt samen met verschillende partners, van (sport)vereniging tot plaatselijke kleinschalige kinderopvanglocaties en (culturele) instellingen. Alle partners onderschrijven de visie van de KinderWaard:

Kinderen en hun behoeften staan centraal in alles wat we doen en onze organisatie zijn van meerwaarde voor de ontwikkeling van kinderen en/of van toegevoegde waarde voor ouders om hen te ondersteunen.

De KinderWaard werkt met diverse partners samen. Per locatie wordt gekeken waar ouders en kinderen behoefte aan hebben. De partners van de KinderWaard hebben dus wel een gemeenschappelijk belang en dat is het kind. Alhoewel wij daarin vaak samenwerken op verschillende niveaus blijven de partners zelfstandig en dragen zij de eigen verantwoordelijkheid voor hun organisatie.

“SpeelOkee is een kleine schakel aan de start van grootse mensenlevens"

 

Zo zien wij SpeelOkee en om dit in een doorgaande lijn te kunnen voortzetten in de volgende fases van deze mensenlevens, vind ik het belangrijk dat het basisonderwijs, de BSO, sport en spelactiviteiten en daarop volgend het voortgezet onderwijs in lijn staat met onze visie en waar de KinderWaard uiteindelijk voor staat.

SpeelOkee bestaat inmiddels alweer 19 jaar en wij zijn van mening dat wij een mooie organisatie hebben neergezet. Een ‘kleinschalig’ kinderdagverblijf met alle groepen onder één dak, dat staat voor kwalitatieve, gezonde, gezellige en veilige kinderopvang voor kinderen van 0-4 jaar, waarin het kind centraal staat en waar de Pedagogisch Medewerkers zelf het voorbeeld geven. In januari 2019 heeft er een certificering plaatsgevonden en is SpeelOkee ook een VVE locatie.

Wij zijn van mening dat aansluiting bij de KinderWaard een meerwaarde kan zijn, omdat we met elkaar dezelfde kwaliteit bieden in welke vorm van opvang ook. We kunnen kennis met elkaar delen en gezamenlijk de organisatie van evenementen dragen. Neem bijvoorbeeld veiligheid en gezondheid en Pedagogische kennis binnen de kinderopvang, dit kan veel breder met elkaar gedragen worden. Daarnaast kunnen we meer één lijn trekken voor wat betreft de nieuwe kwaliteitsbeleidsregels vanuit de IKK en welke (financiële) gevolgen dit voor onze organisaties heeft, hoe kunnen we dit dekken en wat heeft dit voor gevolgen met betrekking tot de tarieven. Belangrijk om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Verder is het een feit wij ouders/verzorgers advies geven, dat de kinderen die vanuit SpeelOkee naar de basisschool gaan doorstromen naar de BSO locaties die aangesloten zijn bij desbetreffende basisschool en vinden wij de communicatie met de basisscholen ook belangrijk en een must voor de doorgaande lijn.

Mooi binnen de KinderWaard is de samenwerking tussen verschillende partijen, één visie, werken op verschillende niveaus, maar wel zelfstandig met de verantwoording voor je eigen organisatie.

Nationale Voorleesdagen 2019

Zoals ieder jaar, zijn er ook dit jaar de Nationale Voorleesdagen!
De Voorleesdagen starten op woensdag 23 januari tot en met vrijdag 1 februari.
SpeelOkee kiest ervoor om de Nationale Voorleesdagen te vieren van woensdag 23 januari tot en met dinsdag 29 januari.

Het prentenboek van het jaar is dit jaar: “Een huis voor Harry”.
 
Waar gaat het boek over?
Harry gaat liever niet naar buiten, binnen is het veiliger. Tot Vera hem vraagt om tikkertje te spelen. Dat wil hij wel. Maar hij raakt haar kwijt. Hij weet niet meer waar hij is. Hoe vindt hij de weg terug naar huis?
Leo Timmers bedacht voor zijn nieuwste prentenboek een uiterst aaibaar hoofdpersonage: de dikke kater Harry met het kleine hartje, die op zoek moet naar een nieuw huis.

Dit boek zal worden voorgelezen op de groepen, en aan de hand van het boek zullen verschillende leuke activiteiten worden gedaan binnen het Kinderdagverblijf.

Traditiegetrouw beginnen de voorleesdagen altijd met het Nationale Voorleesontbijt. Dit jaar zal dat op woensdag 23 januari zijn.
De peuters die op deze dag naar SpeelOkee komen, mogen in pyjama naar komen, en zullen dan starten met een (Voorlees)ontbijt!

De dagen erna zullen er leuke activiteiten plaatsvinden: Zo zal SpeelMee een optreden geven, en zal er een poppenkastvoorstelling worden verzorgd door twee pedagogisch medewerkers en er zal de gehele week worden voorgelezen uit de voorleesmand (die we bij de Bibliotheek ophalen). Bovendien komen er deze week voorleesopa’s en oma’s voorlezen op de groepen.

Waarom Voorlezen?
Lezen en voorgelezen worden is heel belangrijk voor kinderen, dat heeft u vast al eens gehoord. Er is een belangrijke link tussen voorlezen en de taalontwikkeling. Kinderen leren nieuwe woorden waardoor hun woordenschat wordt uitgebreid en ze leren hoe zinnen zijn opgebouwd. Ook kan aan de kinderen worden gevraagd of ze kunnen navertellen wat zij hebben gehoord, waardoor hun actieve woordenschat groter wordt.
Maar wist u ook dat lezen en voorgelezen worden heel belangrijk is voor het ontwikkelen van een positief zelfbeeld en het vergroten van de fantasie en de verbeelding?

Lees meer

De week tegen de Kindermishandeling

Deze week is het de week tegen kindermishandeling. De kick-off vond afgelopen maandag, 19 november, plaats in Den Haag. De week duurt tot en met 25 november.
Het thema voor de week tegen de Kindermishandeling is dit jaar: “Ik maak het verschil”.
Iedereen kan een verschil maken voor een kind dat opgroeit in een onveilige thuissituatie. In Nederland groeien namelijk 119.000 kinderen op in onveilige thuissituaties. Eén op de 30 kinderen krijgt te maken met mishandeling.
Hoewel het een moeilijk onderwerp is, gelooft de organisatie van de Week tegen Kindermishandeling dat iedereen het verschil kan maken door een eerste stap te zetten bij vermoeden van kindermishandeling. Het lijkt lastig om kindermishandeling te stoppen, maar iedereen kan die eerste stap maken.
In deze week tegen Kindermishandeling wordt niet alleen aandacht gevraagd voor de aard en omvang van het probleem, maar vooral ook voor wat we kunnen doen om de aanpak van kindermishandeling te versterken.
Wat doen we binnen de Kinderopvang om kindermishandeling te voorkomen?
Iedere organisatie binnen de kinderopvang beschikt over een protocol Kindermishandeling. Hierin staat beschreven hoe de medewerkers binnen de organisatie handelen bij een vermoeden van kindermishandeling.
Afgelopen zomer werd de verbeterde Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling gepubliceerd met daarin het nieuwe afwegingskader dat professionals helpt om sneller in actie te komen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling.
Per 1 januari 2019 wordt de wetgeving rondom de Meldcode aangepast: melden bij Veilig Thuis wordt bij vermoeden van acute en structurele onveiligheid verplicht. Om pedagogisch medewerkerkers, en andere beroepskrachten die werken met de Meldcode te helpen bepalen of er sprake is en van een vermoeden, is er een afwegingskader toegevoegd aan de Meldcode.
De pedagogisch medewerkers binnen het kinderdagverblijf hebben vooral een belangrijke taak in het signaleren van Kindermishandeling. Zij worden hierin ondersteund door de aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, die binnen iedere organisatie aanwezig is.
Laten we proberen om met zijn allen het verschil te maken voor die kinderen die het zo hard nodig hebben!
Bronnen: https://www.kinderopvangtotaal.nl/week-tegen-kindermishandeling-maak-het-verschil/, www.weektegenkindermishandeling.nl

 

 

 

Kinderdagverblijf SpeelOkee

Oost-Voorstraat 109
3262 JH Oud-Beijerland
Hoeksche Waard
0186 625701
info@speelokee.nl

 

Wij waren klachtenvrij in 2017!

 

Volg ons ook op:

/SpeelOkee

@SpeelOkee

 

Wij zijn erkend leerbedrijf