Skip to main content

Privacy en Cookies Beleid

 

Privacy

Kinderdagverblijf SpeelOkee hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt. Dat gaat dan in het bijzonder om de persoonsgegevens van ouders, verzorgers dan wel wettelijk vertegenwoordigers en hun kinderen. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Kinderdagverblijf SpeelOkee houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • uw uitdrukkelijke toestemming zal worden gevraagd als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent persoonsgegevens, hier op willen wijzen en deze respecteren;

 

Kinderdagverblijf SpeelOkee is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Kinderdagverblijf SpeelOkee

Oost Voorstraat 109

3262 JH Oud-Beijerland

Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Telef. 0186-625701

 

Verwerking van persoonsgegevens van Ouders/Verzorgers en hun kinderen

Uw persoonsgegevens worden door Kinderdagverblijf SpeelOkee verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • het organiseren van de opvang en de begeleiding van het kind;
 • het onderhouden van contacten met ouders, voogden en verzorgers van het kind;
 • het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven, het doen van betalingen of het innen van vorderingen die samenhangen met de opvang, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen;
 • u de mogelijkheid bieden om een account aan te maken en in te kunnen loggen via onze website;
 • het aanvragen van subsidie;
 • voor administratieve doeleinden;
 • het versturen van nieuwsbrieven;
 • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • voor overige communicatie met u;
 • het naleven van Wet- en regelgeving.

 

Voor de bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende (bijzondere) persoonsgegevens van u vragen:

 • voornamen, naam, tussenvoegsels, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoongegevens, mailadres;
 • BSN;
 • bankrekeningnummers;
 • gegevens die van belang zijn om het welzijn en gezondheid van kinderen op de opvang te waarborgen;
 • gegevens betreffende de godsdienst of levensovertuiging van het kind voor zover die noodzakelijk zijn met het oog op de opvang;
 • gegevens betreffende de organisatie van de opvang, de deelname aan activiteiten en het verstrekken of ter beschikking stellen van leermiddelen;
 • gegevens met het oog op het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven, het doen van betalingen en het innen van vorderingen in het kader van de opvang, de leermiddelen en activiteiten;
 • alle andere gegevens die nodig zijn als gevolg van of met het oog op van toepassing zijnde wettelijke verplichtingen;
 • wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant kunnen zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

 

Persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt indien aan een van onderstaande voorwaarden is voldaan:

 • de betrokkene voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend;
 • dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of voor handelingen die op verzoek van de betrokkene worden verricht en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst;
 • dit noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen;
 • dit noodzakelijk is ter bestrijding van ernstig gevaar voor de gezondheid van betrokkene;
 • dit noodzakelijk is met het oog op ons belang of van een derde én het belang van degene van wie de gegevens worden verwerkt niet prevaleert.

 

Bijzondere persoonsgegevens (zorggegevens) worden slechts verwerkt indien aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

 • de verwerking geschiedt door hulpverleners, instellingen of voorzieningen in de gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverlening voor zover dat met het oog op een goede behandeling of verzorging van de betrokkene, dan wel beheer van de betreffende instelling of beroepspraktijk noodzakelijk is;
 • de verwerking geschiedt op verzoek van de verzekeraar zover dat noodzakelijk is voor de beoordeling van het door de verzekeringsinstelling te verzekeren risico, dan wel voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een verzekeringsovereenkomst;
 • de verwerking geschiedt met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene;
 • de gegevens worden alleen verwerkt door personen die uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift, dan wel krachtens een overeenkomst tot geheimhouding zijn verplicht.

 

Foto’s en beeldmateriaal

Voor onze PR doeleinden maken wij gebruik van foto’s en beeldmateriaal conform onze toestemmingsformulieren.

 

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen we wel doen als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of indien de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de administratie en het beheren en onderhouden van de website- en internetomgeving.

 

Externe partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend met inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving, voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen we vast in schriftelijke overeenkomsten.

 

Bewaartermijn

Kinderdagverblijf SpeelOkee bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 

Bezoek aan onze website

Als u onze website bezoekt registreren wij algemene bezoekgegevens. Het gaat dan om uw (tijdelijke) IP-adres gegevens over uw activiteiten op onze website. Daarbij kunt u denken aan de meest bezochte pagina’s. Dit stelt ons in staat om onze dienstverlening te verbeteren. De gegevens verwerken wij op een geaggregeerd niveau (niet herleidbaar tot een individu). Op de website maken wij gebruik van cookies. Een cookie zorgt ervoor dat onze website u herkent als u de volgende keer de website bezoekt. Hieronder vindt u meer informatie over de cookies die wij gebruiken Hebt u bezwaar tegen het gebruik van cookies, dan kunt u deze in uw browser uitschakelen. Verder verwerken wij alle gegevens die u zelf actief verstrekt bij bijvoorbeeld het invullen van het webformulier of het inloggen via onze website.

 

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestandjes die op verzoek van onze website door uw browser op uw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer u de website bezoekt. Uw browser zal hierna bij elk bezoek aan de website de inhoud van de cookie terugsturen. Dit is noodzakelijk voor de functionaliteit en effectiviteit van de website. Via de website worden functionele cookies geplaatst. Dit zijn cookies die ervoor zorgen dat de website op een goede wijze functioneert. Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om informatie te onthouden die u invult bij het contactformulier of het uitlezen van uw browserinstellingen om de website op de goede manier op uw beeldscherm te krijgen.

 

Google analytics

Daarnaast maken wij gebruik van Google Analytics om het gebruik van onze website bij te houden en zo mogelijk te verbeteren. De informatie die met behulp van de cookies van Google Analytics wordt verkregen wordt door Google zo gelogd dat deze niet tot u te herleiden is. Google heeft geen toestemming om de verkregen Analytics informatie voor eigen doeleinden te gebruiken, of om deze te gebruiken voor andere Google diensten.

 

Mocht u naar aanleiding van ons Privacy en Cookie Beleid nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U hebt specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierover kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit betreft bijvoorbeeld:

 • of wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
 • bezwaren tegen het verwerken van uw persoonsgegevens;
 • aanpassing van uw persoonsgegevens;
 • verwijdering (wissen) van uw persoonsgegevens;
 • overdracht van uw persoonsgegevens.

 

U kunt uw verzoek schriftelijk of per email aan ons voorleggen. U ontvangt een reactie binnen 4 weken. Het kan zijn dat we niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan uw verzoek. Als dit het geval is zullen wij u dit gemotiveerd laten weten.

 

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of de afwikkeling van uw verzoek dan vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl), dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

 

Wijzigingen van Privacy en Cookie beleid

Het kan voorkomen dat dit beleid aangepast wordt bijvoorbeeld door wijziging in wet- en regelgeving. De meest recente versie is dan van toepassing. Deze kunt u raadplegen op onze website: www.speelokee.nl.

 

Datum laatste wijziging: 14 juli 2020