SpeelOkee beste kinderdagverblijf

Week tegen de kindermishandeling

Deze week is het de week tegen de kindermishandeling (de week van 18 tot en met 24 november). In deze week staan de verhalen centraal van professionals, ouders en kinderen die wel eens geconfronteerd zijn met kindermishandeling.  
Op 20 november 2019 is het 30 jaar geleden dat het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind is aangenomen door de Verenigde Naties. 
 
 
Voor professionals, ook binnen onze organisatie, is de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld de leidraad voor het omgaan met vermoedens van kindermishandeling. De meldcode geeft aan professionals aan wat zij moeten doen als zij een vermoeden hebben van kindermishandeling en wanneer zij advies vragen of melden bij Veilig Thuis. Op de website: www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl staat beschreven wat te doen bij vermoedens van kindermishandeling, partnermishandeling en ouderenmishandeling. 
Geweld en verwaarlozing heeft gevolgen voor de ontwikkeling van het jonge kind, zo zegt Vakblad Vroeg in een artikel op 28 oktober 2019. De gevolgen kunnen zichtbaar en onzichtbaar zijn, kunnen nu tot uiting komen maar ook later in het leven. Het gevoel van veiligheid van het kind wordt flink aangetast, waardoor het kind zich al snel bepaalde overlevingsstrategieën aanleert. Op dat moment is dat heel handig, maar later kan de overlevingsmodus leiden tot allerlei problemen. Hoe het zich openbaart, is sterk afhankelijk van de context waarin het kind opgroeit. Als er bijvoorbeeld iemand anders is in de omgeving van het kind, die het kind opvangt op momenten dat het moeilijk is, dan kan het kind daar heel veel baat bij hebben. 
 
Om de gevolgen voor het kind zo veel mogelijk terug te dringen, is het van groot belang om signalen te herkennen. In het artikel wordt aangegeven dat er soms weinig aandacht is voor de kwetsbaarheid van kersverse ouders. Bij het nieuwe ouderschap komen namelijk ook uitdagingen kijken, waarbij het belangrijk is dat de ouder zelf sterk in zijn schoenen staat en dat er voldoende steun is vanuit het netwerk rondom de ouder. 
Het is van belang dat de eventuele hulpverlener in het gezin of een pedagogisch medewerker van de kinderopvang/leerkracht op school die de ouder regelmatig ziet aandacht besteedt en ruimte biedt aan het gevoel van kwetsbaarheid bij ouders. Dan ontstaat er ruimte voor het samen herkennen van signalen van fysieke of emotionele verwaarlozing of geweld. 
De hartewens van Yeal Meijer (psycholoog, psychotherapeut, IMH-specialist DAIMH en gedragstherapeut-supervisor VGCt) is geweld en verwaarlozing terugdringen, zodat iedereen het normaler gaat vinden om erover te praten. Haar grootste droom is dat de zorgprofessional zich bewust is van de intentie van iedere ouder om in relatie met hun kind het beste te doen. 
Een aantal pedagogisch medewerk(st)ers van SpeelOkee hebben afgelopen weken (op 6 november en 13 november) een training ‘beroepskrachten kindermishandeling en huiselijk geweld’ gevolgd.  De training richtte zich op vroegsignalering bij zorgen om en rond een kind en gezin en leerde de pm’ers hoe te handelen wanneer er signalen zijn. Verder werd er in de training aandacht besteedt aan het versterken van de communicatieve vaardigheden en het oefenen met gespreksvaardigheden. Zo zijn de pedagogisch medewerkers goed toegerust om (indien nodig) het gesprek aan te gaan, mochten er zorgen zijn rondom een kind of gezin. 
SpeelOkee heeft ook een aandachtsfunctionaris kindermishandeling die is toegerust om pedagogisch medewerkers te ondersteunen, mochten er vermoedens of signalen zijn, bij het voeren van gesprekken en die contacten onderhoudt met Veilig Thuis of andere instanties die betrokken zijn bij de zorg van het jonge kind. 
 
 
 

Speelokee footer

Kinderdagverblijf SpeelOkee

 

 

Beste Kinderdagverblijf SpeelOkee Oud-Beijerland

 

Kinderdagverblijf SpeelOkee

Oost-Voorstraat 109
3262 JH Oud-Beijerland
Hoeksche Waard
0186 625701
info@speelokee.nl

 
Volg ons ook op

/SpeelOkee

@SpeelOkee

Speelokee footer lijn