VVE bij SpeelOkee

VVE binnen SpeelOkee

Binnen SpeelOkee zijn allerlei ontwikkelingen gaande met betrekking tot VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie). De verticale groep de Carrousel zal per 1 november a.s. de VVE- groep worden. Dit houdt in dat hier kinderen geplaatst kunnen worden met een VVE indicatie vanuit het consultatiebureau. In Oud-Beijerland kunnen kinderen met een (mogelijke) taalachterstand zo’n indicatie krijgen. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om kinderen waarvan de ouders als moedertaal geen Nederlands spreken, of kinderen waarbij mogelijkheden zijn voor een TOS (taalontwikkelingsachterstand).

 

Een aantal werknemers binnen de organisatie zijn al VVE professional en anderen zijn momenteel bezig met de VVE opleiding Uk en Puk, zij zullen allen hopelijk in februari hun diploma behalen.
Binnen SpeelOkee werkten wij al een aantal jaren met de thema’s van Uk en Puk en boden wij al diverse activiteiten aan rondom de verschillende thema’s, zoals; ‘Wat heb jij aan vandaag?’, ‘Hatsjoe’, ‘Regen’ enz.
Uk en Puk is een totaalprogramma voor kinderen van 0-4 jaar en werkt aan de brede ontwikkeling van baby’s, dreumesen en peuters (het is een VVE- methode). Binnen de methode staat spelen centraal. Hierdoor ontdekken de kinderen de wereld om zich heen en kunnen ze groeien in hun ontwikkeling.
Vanuit de methode wordt gewerkt met verschillende thema’s per 6 weken. Ieder thema bevat 12 activiteiten. De thema’s sluiten zo veel mogelijk aan op de jaarfeesten en seizoenen. Binnen het thema worden verschillende soorten activiteiten aangeboden. Het kan hierbij gaan om doe- activiteiten, kringspelletjes, activiteiten in kleine groepjes, individuele activiteiten en creatieve activiteiten.
De activiteiten zijn gericht op doen, ervaren en ontdekken. Vanaf november a.s. zullen wij een verdieping hierin maken en het zal u misschien opvallen dat uw kind minder knutsels mee naar huis krijgt, of er in ieder geval minder zichtbaar zullen zijn in de groep. Wij vinden de creatieve ontwikkeling nog steeds belangrijk, maar willen hierbij de focus meer gaan leggen op het plezier dat het kind beleeft aan de creatieve activiteit, dan aan het eindresultaat.

 

Kort samengevat: Alle kinderen binnen SpeelOkee, vanaf 1 jaar, zullen activiteiten aangeboden krijgen vanuit het leuke activiteitenaanbod van Uk en Puk. Verticale groep ‘de Carrousel’ zal per 1 november a.s. VVE gecertificeerd zijn. Naast de reguliere opvang die deze groep biedt, kunnen kinderen met een VVE indicatie op deze groep geplaatst worden.

 

Theoretische onderbouwing

Uk en Puk is gemaakt door Uitgeverij Zwijsen en de CED-groep.

De theoretische basis voor Uk en Puk wordt gevormd door theorieën uit de ontwikkelingspsychologie en pedagogiek. Het kwaliteitsmodel van van Riksen-Walraven (2004) is het uitgangspunt. Bij de formulering van de pedagogische kwaliteit wordt uitgegaan van vier pedagogische basisdoelen, zoals genoemd in het hoofdstuk “De vier pedagogische basisdoelen” in dit pedagogisch beleidsplan. (pag. 10,11) Riksen Walraven heeft een model ontwikkeld waardoor duidelijk wordt hoe de opvang in een kindercentrum van invloed is op de ontwikkeling van het kind. Zo is de ervaring die kinderen opdoen in de interactie met de materiele omgeving (ruimte, spelmaterialen, meubilair), de pedagogisch medewerkers en de andere kinderen direct van invloed op de ontwikkeling van het kind in de kinderopvang. De pedagogisch medewerkers beschikken over de juiste interactievaardigheden om de pedagogische basisdoelen optimaal te realiseren.
Ouders nemen ook een belangrijke plaats in binnen de Voorschoolse methode Uk en Puk, zij kunnen invloed uit oefenen op verschillende manieren invloed uit oefenen op de kwaliteit, onder andere door hun contact met de pedagogisch medewerkers. ( zie: “Ouderbetrokkenheid en Ouderparticipatie”, pag. 15,16)
De Voorschoolse methode Uk en Puk bestaat uit ingrediënten om de proceskwaliteit te verhogen.

 

In Uk en Puk zijn ook elementen van de sociale leertheorie van Vygotsky terug te vinden. Het uitgangspunt is dat kinderen zich nieuwe vaardigheden eigen maken in interactie met hun omgeving. Het leren komt tot stand wanneer kinderen actief betrokken zijn, en uitgedaagd en ondersteund worden om te leren (Barnett e.a., 2008)
Kinderen leren vooral wanneer de aangeboden activiteiten aansluiten bij de ‘zone van de naaste ontwikkeling”, dit wil zeggen: niet teveel, maar ook niet te weinig eisen. (Leseman, 2004). Bij Uk en Puk wordt daarom nadrukkelijk gebruik gemaakt van de eigen inbreng van het kind en staat de betrokkenheid van het kind bij het doen van de activiteiten voorop. Omdat kinderen actief deelnemen aan de activiteiten wordt een leeromgeving gecreëerd, die bij uitstek kansen creëert om jonge kinderen leerervaringen op te laten doen.

 

Uk en Puk sluit aan bij het idee van “kansen grijpen” en “kansen creëren” uit het Pedagogisch kader 0-4 jaar (Singer e.a., 2009) In de handleiding en de training van Uk en Puk worden de pedagogisch medewerkers gestimuleerd om naast het creëren van kansen door middel van het activiteitenaanbod kansen te grijpen om van gewone situaties leersituaties te maken. ( Bron: Theoretische verantwoording Uk en Puk, CED- groep, 2011)

 

Oost-Voorstraat 109
3262 JH Oud-Beijerland
0186 625701
info@speelokee.nl

 

Wij waren klachtenvrij in 2017!

 

Volg ons ook op:

/SpeelOkee

@SpeelOkee

 

Wij zijn erkend leerbedrijf