SpeelOkee beste kinderdagverblijf

Ontwikkelingsboek

Stap voor stap

 

 

 • Blog Themes
 • Werkwijze2
 • Blog Zoo
 • Blog Widgetkit

 

 

 

Bij SpeelOkee krijgen alle kinderen, na toestemming van ouders/verzorgers het Ontwikkelingsboek “Stap voor Stap”. Dit ontwikkelingsboek is een leidraad voor de jaarlijkse kindgesprekken.

 

Het is de taak van de pedagogisch medewerk(st)ers om de ontwikkeling van de kinderen nauwlettend te volgen. Regelmatige observaties en kindbesprekingen vormen een vast onderdeel van het verblijf bij SpeelOkee. Niet alles wordt geregistreerd, vaak wordt ook mondeling aan de ouders/verzorgers doorgegeven hoe het met het kind gaat zoals bij het brengen en halen van het kind.

 

Standaard bij SpeelOkee zijn de kindbesprekingen 1 x per jaar. Voordat de bespreking met de ouder(s)/verzorger(s) plaatsvindt, wordt er van het kind een observatierapport gemaakt, wat het uitgangspunt is tijdens de bespreking. De pedagogisch medewerk(st)ers gaan gericht observeren aan de hand van de lijsten die in dit ontwikkelingsboek ‘Stap voor Stap’ staan beschreven.

 

Ouders/verzorgers hebben te allen tijde het recht het ontwikkelingsboek in te zien. Bij het verlaten van SpeelOkee wordt het ontwikkelingsboek ‘Stap voor Stap’ meegegeven aan ouder(s)/verzorger(s).

 

 • Op iedere groep zijn de kinderen toegewezen aan een vaste pedagogisch medewerk(st)er. Deze pedagogisch medewerk(st)er houdt, zolang het kind op desbetreffende groep verblijft, het ontwikkelingsboek ‘Stap voor Stap’ bij.
 • De observatielijst wordt zo objectief mogelijk ingevuld.
 • In de periode rond de verjaardag van het kind (max. 2 weken voor of 2 weken na) wordt er een afspraak gemaakt met de ouder(s)/verzorger(s) om de waarnemingen van de observatie te bespreken.
 • In geval van doorstroming van kinderen naar een andere groep, wordt voorafgaand aan het overgangsgesprek een oudergesprek aan de hand van de observatielijst gevoerd.
 • Het ontwikkelingsboek ‘Stap voor Stap’ wordt daarna overgedragen aan de nieuwe vaste pedagogisch medewerk(st)er van het kind.
 • Als een kindje tussendoor verandert van groep wordt de eerstvolgende observatie in de nieuwe groep gedaan wanneer het daarvoor de tijd is.
 • Indien er een wisseling van de pedagogisch medewerk(st)ers plaatsvindt worden de toegewezen kinderen onderling nauwkeurig overgedragen.

 

Elk kind ontwikkelt zich in zijn of haar tempo. Dit betekent dat de observatielijsten in ‘Stap voor Stap’ gezien moeten worden als richtlijn. De observatiepunten die genoemd worden, geven weer wat een kind zou moeten kunnen op een bepaalde leeftijd. Wanneer een kind op een bepaald punt opvalt, moet er in overleg met de ouders aandacht aan besteed worden.

Speelokee footer

Kinderdagverblijf SpeelOkee

 

 

Beste Kinderdagverblijf SpeelOkee Oud-Beijerland

 

Kinderdagverblijf SpeelOkee

Oost-Voorstraat 109
3262 JH Oud-Beijerland
Hoeksche Waard
0186 625701
info@speelokee.nl

 
Volg ons ook op

/SpeelOkee

@SpeelOkee

Speelokee footer lijn