SpeelOkee beste kinderdagverblijf

onze regels

Huishoudelijk reglement

 

 

Voorwoord

Als werkende en/of studerende ouders/verzorgers heeft u voor de opvang van uw kind gekozen voor Kinderdagverblijf SpeelOkee B.V.

Het omgaan met kinderen noodzaakt alle betrokkenen bij SpeelOkee het beleid steeds kritisch te volgen en waar nodig aan te passen aan ontwikkelingen of nieuwe situaties, zodat de continuïteit en kwaliteit binnen SpeelOkee gewaarborgd blijft. Het beleid is op schrift gesteld in het Pedagogisch Beleidsplan. Dit is het uitgangspunt van waaruit wordt gewerkt en gehandeld bij SpeelOkee door alle medewerkers. Tevens zijn er binnen SpeelOkee een aantal protocollen opgesteld. Hierin staan richtlijnen, ten aanzien van handelingen en/of situaties welke de directie nodig achtte specifiek te beschrijven. De protocollen worden in het Pedagogisch Beleidsplan benoemd en beiden zijn opvraagbaar en ter inzage bij de groepsleidsters en directie.

Om het Pedagogisch Beleidsplan uit te kunnen voeren, zijn medewerkers van SpeelOkee en u als ouder/verzorger aan een aantal regels gebonden. Deze regels zijn opgesteld in het Kinderdagverblijfreglement "Samen Opvoeden". Het opstellen van deze (huis)regels is noodzakelijk om de kwaliteit van de opvang te waarborgen, duidelijkheid te scheppen en te voldoen aan alle gestelde eisen vanuit de overheid.

Met uw medewerking en onze inzet, zorgen wij er gezamenlijk voor dat het "Samen Opvoeden" van uw kind optimaal verloopt in de periode dat uw kind bij SpeelOkee is.

Marianne Wassink
Directeur

 


 

Halen en brengen van uw kind

Wij verzoeken de ouders/verzorgers om de kinderen 's morgens vóór 09.00 uur te brengen, zodat de pedagogisch medewerksters om 09.00 uur met het dagprogramma kunnen starten.

Het kan voorkomen dat u als ouder/verzorger verhinderd bent om uw kind naar SpeelOkee te brengen of op te halen. Wat moet u in zo'n situatie doen ?

U kunt uw kind niet zelf brengen:
 • Neem voordat uw kind wordt gebracht zelf telefonisch contact op met SpeelOkee en informeer de pedagogisch medewerkster wie uw kind komt brengen
 • Geef de pedagogisch medewerkster een telefonische overdracht en informeer de pedagogisch medewerkster of er bijzonderheden zijn
 • Indien u geen tijd heeft voor een telefonische overdracht, doet u dit dan schriftelijk en geef dit aan de persoon mee die uw kind komt brengen zodat de pedagogisch medewerksters toch beschikken over de overdrachtinformatie.


U kunt uw kind niet zelf ophalen:
 • Neem telefonisch contact op met SpeelOkee en informeer de pedagogisch medewerkster dat u uw kind niet zelf komt halen
 • Geef telefonisch aan de pedagogisch medewerkster door wie uw kind komt halen en op welk tijdstip
 • Informeer de persoon die uw kind komt halen dat deze een geldig legitimatiebewijs mee moet nemen omdat hier naar gevraagd kan worden door de pedagogisch medewerksters
 • De pedagogisch medewerkster informeert u telefonisch hoe de dag is verlopen voor uw kind (eten,drinken,activiteiten) en eventuele bijzonderheden
 • Indien u geen tijd heeft voor een telefonische overdracht, geef dit dan aan bij de pedagogisch medewerkster zodat de overdracht schriftelijk kan gebeuren. Degene die uw kind komt ophalen krijgt de schriftelijke overdracht mee


De persoon die uw kind komt halen en/of brengen dient zich, voor het betreden van SpeelOkee, met een geldig legitimatiebewijs te legitimeren. Bij twijfel, of indien de persoon geen geldig legitimatiebewijs bij zich heeft, wordt uw kind niet aan deze persoon meegegeven. Pedagogisch medewerksters moeten de persoonsgegevens en nummer en soort legitimatie noteren. Deze maatregel hebben wij genomen in het belang van de veiligheid van uw kind en de medewerkers van SpeelOkee.

Te laat ophalen

Kinderdagverblijf SpeelOkee sluit om 18.30 uur. Indien u door onvoorziene omstandigheden niet voor 18.30 uur uw kind op kunt halen neemt u dan direct telefonisch contact op met SpeelOkee en geef dit aan de pedagogisch medewerkster door.

In overleg worden de volgende opties besproken:
 • U regelt indien dit mogelijk is een persoon die uw kind wel voor 18.30 uur op kan halen;
 • informeer deze persoon dat deze een geldig legitimatiebewijs mee moet nemen;
 • informeer de pedagogisch medewerkster wie uw kind komt ophalen en op welk tijdstip.
 • indien niemand anders dan uzelf uw kind kan ophalen, geeft u aan de pedagogisch medewerkster telefonisch door op welk tijdstip u denkt bij SpeelOkee te arriveren;
 • de pedagogisch medewerkster informeert uw kind dat u verlaat bent of dat uw kind door iemand anders wordt opgehaald
 • SpeelOkee brengt kosten voor het te laat ophalen van uw kind in rekening wanneer blijkt dat het geen incident betreft, zoals een file.

Bij binnenkomst

Bij binnenkomst moet u direct, in verband met de hygiëne, de blauwe hoezen om uw schoenen doen alvorens het kinderdagverblijf verder te betreden. Kinderen moeten bij binnenkomst direct de "buiten" schoenen uit en sloffen aan. Het is niet toegestaan dat kinderen met drink- en etenswaren het kinderdagverblijf betreden. Maxicosi's kunt u in de daarvoor bestemde ruimtes plaatsen.

Ouder/verzorger en Kindgegevens

Het is voor de pedagogisch medewerksters van groot belang dat wij van u en uw kind de juiste up to date gegevens hebben. Indien u verhuist, een ander telefoonnummer of mobilenummer krijgt of u verandert van werkgever of er verandert iets in de door u opgegeven noodnummers en contactpersonen, dat dient u dit per direct aan ons door te geven.

"Mededelingen" deuren

Als u bij SpeelOkee binnenkomt, kijkt u dan op de "mededelingen" deur van desbetreffende groep. Hierop vindt u relevante informatie. In de hal van de hoofdingang hangt een presentiebord, hierop kunt u zien welke medewerksters er op dat moment aanwezig of afwezig zijn.

Informatievoorziening

Omdat de betrokkenheid van u als ouder/verzorger bij SpeelOkee van groot belang is, wordt u regelmatig over allerlei relevante onderwerpen geïnformeerd door middel van:
 • Nieuwsbrief "Het Okee'tje" maandelijks (via mail)
 • Email, indien noodzakelijk
 • Website, up to date informatie over Kinderdagverblijf SpeelOkee

Kleding

Om een kind niet in zijn of haar bewegingsvrijheid bij de diverse activiteiten te belemmeren, verzoeken wij u om uw kind gemakkelijke en soepele kleding aan te doen. Het kan voorkomen dat kleding nat of vies wordt, daarom willen wij bij SpeelOkee graag van ieder kind een reserve set aan kleding in de juiste maat van het kind, bestaande uit:
 • ondergoed
 • broek
 • shirt
 • sokken


Indien de kleding van uw kind nat of vies is geworden en de pedagogisch medewerksters de reserve kleding hebben aangetrokken, krijgt u de vieze kleding mee naar huis. Brengt u dan wel de volgende keer weer een nieuwe reserve set aan kleding mee.

Om verwisseling van kleding te voorkomen, verzoeken wij u alle kleding van de naam van uw kind te voorzien. Zodra uw kind gaat kruipen of lopen, zijn stevige pantoffels gewenst om mee te nemen. Bij binnenkomst kunt u de schoenen op het schoenenrek in de gang plaatsen en de pantoffels aantrekken. Voor ieder kind is er een plastic bakje met zijn of haar naam erop. Hierin kunt u alle spullen van uw kind kwijt. Jassen kunnen in de gang aan de kapstok worden gehangen. Ieder kind heeft een eigen 'luizenzak' ter preventie van hoofdluis, deze hangen, voorzien van de naam van uw kind(eren), aan het haakje. Verzoek om de jassen hierin op te bergen en de zak nauwkeurig af te sluiten.

Buitenactiviteiten

De pedagogisch medewerkster streven er zo veel mogelijk naar bij goed weer de kinderen in de aangepaste kindertuin aangrenzend aan het kinderdagverblijf te laten spelen. Als uw kind mee mag doen aan activiteiten die buiten de hekken van het kinderdagverblijf plaatsvinden, moet er door u als ouder/verzorger een formulier worden ondertekend waarin u hiervoor een akkoord geeft. Een pedagogisch medewerkster mag maximaal drie kinderen begeleiden bij activiteiten die elders plaatsvinden dan bij SpeelOkee.


Als het weer het niet toe laat om buiten te spelen, wordt er door de pedagogisch medewerkers een binnenactiviteit georganiseerd. Deze activiteit zal aangepast worden aan de behoefte van de kinderen die op dat moment aanwezig zijn op de groep. Denk hierbij aan een stormbaan met speelkussens en materialen voor verschillende beweegspelletjes.

Openingstijden

Kinderdagverblijf SpeelOkee is geopend van maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 18.30 uur gedurende het gehele jaar, behalve op nationaal erkende feestdagen en sluitingsdata opgelegd door de CAO Kinderopvang.

Indien u iemand dringend wilt spreken buiten de reguliere openingstijden, dan kunt u telefonisch contact opnemen met Marianne Wassink, mobiel 06-26730136.

Vakantie

Als uw kind niet aanwezig is door vakantie, verzoeken wij u dit vroegtijdig aan de pedagogisch medewerksters door te geven. Voor de zomervakantie zal ruim van te voren aan u gevraagd worden wanneer uw kind niet aanwezig zal zijn, zodat wij met de planning van vakanties in deze periode van de pedagogisch medewerksters rekening kunnen houden. Als uw kind door vakantie afwezig is, kunnen deze opvangdagen niet worden ingehaald en/of geruild.

Ziektebeleid

Wat als mijn kind ziek is?
In het belang van het kind is de stelregel bij SpeelOkee dat zieke kinderen het kinderdagverblijf niet kunnen bezoeken. Een ziek kind voelt zich het fijnst bij zijn ouder(s)/verzorger(s). Daarnaast wordt ook gekeken naar besmetting/ontstekingsgevaar en aandacht-verdeling van de andere kinderen op het kinderdagverblijf. Wij zijn van mening dat een kind met een afwijkende lichaamstemperatuur niet ziek hoeft te zijn of zich zo te voelen, maar dat een kind met een normale temperatuur wel degelijk ziek kan zijn of zich zo kan voelen.

Wanneer wordt een kind als "ziek" gezien?
 • Wanneer het kind duidelijk niet lekker in zijn vel zit, erg hangerig en huilerig is en/of klaagt over pijn.
 • Als een kind meerdere malen aanhoudend spuugt, braakt of diarree heeft, waardoor het extra verzorging en aandacht nodig heeft die wij (op dat moment) niet kunnen bieden.
 • Bij een enkele (besmettelijke) kinderziekte. Dit om uitbreiding van de ziekte tegen te gaan en het voorkomen van ontstekingen aan bijvoorbeeld open blaasjes van het kind.


Als uw kind ziek is en niet naar SpeelOkee kan komen, verzoeken wij u vriendelijk dit telefonisch aan de pedagogisch medewerker door te geven. Het is voor ons van belang dat wij weten wat voor ziekte uw kind heeft in verband met eventueel besmettingsgevaar en het informeren hierover aan andere ouders/verzorgers. In geval van een (besmettelijke) infectieziekte handelen wij volgens ons Protocol Infectieziekten en laten wij ons, bij twijfelgevallen, door de GGD adviseren. Wanneer er sprake is van een heersende kinderziekte dan worden alle ouders hiervan op de hoogte gesteld via de informatiedeuren en/of via de mail. Als het kind met lichte ziekte verschijnselen binnen wordt gebracht, dan zullen wij dit even aankijken. Wanneer blijkt dat het kind zich echt niet lekker voelt, de verschijnselen duidelijker zijn of verergeren, dan wordt er contact opgenomen met de ouders/verzorgers met het verzoek het zieke kind te komen halen. In het belang van het kind is het erg belangrijk dat er tijdens het brengen duidelijk wordt aangegeven of het kind zich hiervoor al niet goed voelde of heeft gevoeld. Hierdoor voorkomen we dat wij de verschijnselen als "eerste" verschijnselen aanzien en het ziektepatroon kunnen onderschatten. Wanneer het kind een verhoogde/verlaagde temperatuur heeft, zal dit met regelmaat worden gecontroleerd en worden de ouders/verzorgers hiervan op de hoogte gebracht. Vanaf ± 6 maanden is dit geen absolute graadmeter meer om te bepalen of een kind ziek is. De pedagogisch medewerker informeert de ouders/verzorgers en overlegt of het noodzakelijk en/of gewenst is dat het kind moet worden opgehaald. Er worden op het kinderdagverblijf geen pijnstillende of koortsverlagende middelen toegediend aan de kinderen, ook niet op verzoek van de ouders. Wij verzoeken u dringend aan ons door te geven als uw kind voor aankomst bij SpeelOkee pijnstillende of koortsverlagende middelen heeft gekregen. Indien een kind bijvoorbeeld paracetamol heeft gekregen voor aankomst bij het kinderdagverblijf, kunnen wij ons geen duidelijk beeld van de klachten vormen die het kind heeft. Immers het “medicijn” onderdrukt de klachten zoals pijn en een eventuele ontsteking en de koorts. Als het “medicijn” is uitgewerkt treedt er vaak in een zeer korte periode een temperatuurverhoging op. Dit kan koortsstuipen en warmtestuwing tot gevolg hebben, met alle gevaren die hierbij horen. Per dag zijn er voldoende pedagogisch medewerkers aanwezig die in het bezit zijn van een Kinder-EHBO certificaat. Deze medewerkers zijn in staat acuut te handelen bij calamiteiten. Bij twijfel zal direct contact worden opgenomen met de dienstdoende huisarts in de regio of indien noodzakelijk direct met het alarmnummer 112.

Meer informatie over de diverse kinderziekten, de verschijnselen of de oorzaak kunt u vinden op de website van de GGD. www.ggdzhz/infectieziekten.nl of op de website www.RIVM.nl.

Meer informatie over eventuele wering op ons kinderdagverblijf kunt u vinden in het Schema Infectieziekten.

Aanvragen van het omzetten van dagdelen

Indien u de dagdelen dat uw kind komt definitief, of incidenteel wilt omzetten of extra dagdelen opvang wenst, kunt u dit per mail aanvragen bij de afdeling planning via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij berichten u dan zo snel mogelijk of de door u gewenste opvang mogelijk is of bieden u een alternatief.

Contracten en Facturatie

Kinderdagverblijf SpeelOkee gaat een plaatsingscontract aan met u als ouder/verzorger. Via de Belastingdienst kunt u in aanmerking komen voor een teruggave van de kinderdagverblijfkosten. Dit is inkomensafhankelijk. U kunt de teruggave aanvragen via www.belastingdienst.nl . De facturatie vindt maandelijks plaats en het maandelijkse bedrag dient altijd voor de eerste van iedere maand op de rekening van SpeelOkee te zijn bijgeschreven. Betalingen geschieden maandelijks via automatische incasso.

Extra dagen opvang

De SpeelKaart, buiten de tarieven heeft u bij afname van het 52 wekenpakket en minimale afname van 2 dagdelen per week, recht op 6 dagdelen (of 3 dagen) extra opvang per jaar. Hiermee willen wij tegemoet komen aan uw behoefte voor zo nu en dan een dagje extra opvang. Deze dagen kunnen in onderling overleg met onze pedagogisch medewerksters worden opgenomen, waarbij de bezetting op de groep de plaatsingsmogelijkheid bepaalt. De SpeelKaart is één jaar geldig en niet gebruikte dagdelen kunnen niet worden meegenomen naar het volgend jaar.

Voor overige incidentele opvang (buiten de 6 dagdelen van de SpeelKaart) kunt u een aanvraagformulier invullen welke bij de pedagogisch medewerksters te verkrijgen is. Hieraan zijn wel kosten verbonden, die jaarlijks worden bepaald aan de hand van de kostprijs van een kindplaats. Als uw kind een dag of dagdeel extra is geweest (buiten de 6 dagdelen van de SpeelKaart), wordt dit in rekening gebracht op de maandelijkse factuur welke automatisch wordt geïncasseerd. Opvangdagen die niet worden ingevuld door ziekte van het kind, vakantie of sluiting, kunnen niet worden gecompenseerd in dagen en/of geld.

Compensatie Nationale Feestdagen
Vanaf januari 2013 bieden wij aan, om de nationale feestdagen te compenseren. Hierbij geldt ook, dat de bezetting van de groep de plaatsingsmogelijkheid bepaalt. Deze dagen kunnen in overleg met de pedagogisch medewerkster worden opgenomen.

Medicijnen

Het toedienen van medicijnen is een voorbehouden medische handeling is, d.w.z. dat dit alleen mag gebeuren onder toezicht van een arts. Dit staat in de wet BIG (beroepen in de individuele gezondheidszorg). Deze wet is niet alleen van kracht in de gezondheidszorg, maar op elke werkplek waar medische handelingen verricht moeten en kunnen worden. Kinderdagverblijf SpeelOkee heeft daarom het protocol "Toedienen van medicijnen" ontwikkeld waarin zij duidelijk haar beleid in deze heeft vastgelegd. Voor alle toegestane toediening van medicijnen, dient u als ouder of verzorger een formulier in te vullen en te ondertekenen. Dit tekenen gebeurt vooraf aan de handeling en dient voor elk medicijn, ook voor een hoestdrankje of homeopathisch middel, opnieuw te worden ingevuld. Zonder de toestemming van de ouder/verzorger mogen de pedagogisch medewerksters geen medicijn in wat voor vorm dan ook aan een kind verstrekken. De pedagogisch medewerkster die het medicijn toedient vult het medicatie formulier in en parafeert het voor elke keer dat het medicijn aan het kind wordt gegeven. Zo heeft zowel u als ouder/verzorger als wij controle over de gegeven hoeveelheid en frequentie van het toedienen.

Wat mogen pedagogisch medewerksters wel en wat niet ? Pedagogisch medewerksters mogen niet het injecteren van enige vloeistof en geen zuurstof toedienen. Ook het geven van zetpillen die koorts onderdrukken mag niet.

Pedagogisch medewerksters mogen wel drankjes geven, vernevelaars, zalven smeren en druppelen na invulling en ondertekening van een medicijnverklaring door ouders/verzorgers.

Download de medicijnverklaring.

Inentingen

Tegen een aantal infectieziekten is bescherming mogelijk door vaccinatie. Deze inentingen vinden plaats in het kader van het zogeheten Rijksvaccinatieprogramma. De Entadministratie van de GGD houdt de registratie bij en roept kinderen in samenwerking met het Consultatiebureau automatisch op. Het advies en voorkeur binnen SpeelOkee is in verband met besmettingsgevaar, dat uw kind is ingeent. Het is van belang dat de pedagogisch medewerksters weten welke vaccinatie uw kind wanneer heeft gekregen. Wij verzoeken u, zodra uw kind een vaccinatie heeft gehad, dit schriftelijk (welke vaccinatie met datum) aan de pedagogisch medewerkster door te geven, zodat wij dit in het kinddossier kunnen noteren. Ook is het voor ons van belang dat u het adres en telefoonnummer van het Consultatiebureau aan ons doorgeeft, met de naam van de arts en de verpleegkundige.

Leeftijd Vaccinaties
2 maanden DKTP -1 + HIB - 1
3 maanden DKTP - 2 + HIB - 2
4 maanden DKTP - 3 + HIB - 3
11 maanden DKTP - 4 + HIB - 4
14 maanden BMR - 1
4 jaar DTP - 5

Verjaardagen

De verjaardag van de kinderen en de pedagogisch medewerksters worden uitgebreid gevierd bij SpeelOkee. Ieder jarig kind ontvangt van de pedagogisch medewerksters een cadeau. Op de deur bij binnenkomst wordt aangegeven wie er jarig is en wanneer de verjaardag wordt gevierd.

Wij adviseren de ouders/verzorgers de kinderen geen snoep te laten trakteren. Bij de pedagogisch medewerksters kunnen ouders/verzorgers informatie krijgen over leuke en gezonde traktaties.

Feestdagen

De pedagogisch medewerksters besteden altijd veel aandacht aan de Nationale Feestdagen, zoals Pasen Sinterklaas en Kerst. Er zullen voor de kinderen extra activiteiten plaatsvinden waarover u tijdig wordt geïnformeerd. Bij de voorbereidingen van de activiteiten, of op de dag van de activiteiten, kunnen de pedagogisch medewerksters uw hulp ook gebruiken. Indien er hulp van ouders/verzorgers wordt gevraagd, dan kunt u dat lezen op het mededelingenbord. Alle hulp wordt door de pedagogisch medewerksters altijd heel erg op prijs gesteld. Het kan voorkomen dat SpeelOkee de dag voor de feestdagen eerder sluit. U wordt hierover tijdig geïnformeerd.

Klachtenprocedure

Sinds de oprichting van SpeelOkee, is onze organisatie aangesloten bij het ZcKK (Zuid Hollandse Centrale Klachtencommissie Kinderdagverblijf) te Gouda, welke een onafhankelijke klachtencommissie is. Het klachtenreglement en de informatiebrochure is op aanvraag bij de pedagogisch medewerkster of de directie verkrijgbaar.

Speelokee footer

Kinderdagverblijf SpeelOkee

 

 

Beste Kinderdagverblijf SpeelOkee Oud-Beijerland

 

Kinderdagverblijf SpeelOkee

Oost-Voorstraat 109
3262 JH Oud-Beijerland
Hoeksche Waard
0186 625701
info@speelokee.nl

 
Volg ons ook op

/SpeelOkee

@SpeelOkee

Speelokee footer lijn